Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 do Polityki Prywatności Huby Mobilności sp. z o.o.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Huby Mobilności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dla kontrahentów oraz ich personelu (pracowaników, współpracowaników, pełnomocników, członków organów)

Niniejszym informujemy Cię, że jeżeli jesteś lub zamierzasz być naszym kontrahentem lub wchodzisz w skład jego personelu, przetwarzamy w związku z tym Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i z kim możesz się w ich sprawie kontaktować?

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Huby Mobilności sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [dane kontaktowe: ul. Jana Czeczota 6, 02-607 Warszawa] (dalej: „Administrator”).
 2. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować się z nami przez e-mail: kontakt@hubymobilnosci.pl lub pisemnie na nasz adres wskazany w pkt 1.

W jakich celach i na jakich podstawach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 1. Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach

group-6@3x

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

 1. Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
  1. pracownikom i współpracownikom,
  2. podmiotom powiązanym i współpracującym,
  3. podmiotom obsługującym naszą działalność oraz nasze projekty, w tym pod kątem prawnym, księgowym, audytowym, informatycznym, logistycznym, marketingowym, itp.

Jak długo Twoje dane osobowe są przechowywane?

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane są:
  1. w związku z zawarciem, realizacją i doprowadzaniem do zawarcia umowy – do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy (okres ten określają przepisy kodeksu cywilnego), a w przypadku wykorzystywania ich w ramach publicznych postępowań prawnych do czasu gdy po ich prawomocnym zakończeniu nie będą przysługiwały nadzwyczajne środki zaskarżenia;
  2. w celach dowodowych dla ustalenia istnienia praw lub roszczeń, ich dochodzenia lub przed nimi obrony – do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tego tytułu (okres ten określają przepisy kodeksu cywilnego), a w przypadku wykorzystywania ich w ramach publicznych postępowań prawnych do czasu gdy po ich prawomocnym zakończeniu nie będą już przysługiwały nadzwyczajne środki zaskarżenia (okres ten określają przepisy kodeksu postępowania cywilnego)do ich prawomocnego zakończenia;
  3. w celu nawiązania lub utrzymania relacji biznesowych do czasu zgłoszenia nam żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.
  4. w związku z przechowywaniem dokumentacji księgowej - do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego dotyczącego związanej z nią transakcji (okres ten określają przepisy Ordynacji podatkowej).

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

 1. Przysługuje Ci prawo:
  1. dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. do sprostowania (poprawiania) Twoich danych;
  3. do usunięcia danych: jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli;
  4. ograniczenia przetwarzania danych: możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych;
  5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację - masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej, powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem, przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  6. do przenoszenia danych,
  7. do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych: w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem;
  8. do wniesienia skargi do organu nadzorczego: jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Jak wykonać przysługujące Ci prawa dotyczące danych osobowych?

 1. W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod dane kontaktowe wskazane w pkt 2. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

 1. Zawarcie z nami umowy jest dobrowolne. Jednakże podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest warunkiem do jej zawarcia, a następnie wykonania – bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie z nami umowy.
 2. Udzielenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych jest całkowicie opcjonalne, a odmowa ich podania nie wpływa na zawarcie lub wykonywanie umowy.

Informacje dodatkowe:

 1. Administrator nie przekazuje i nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych Kontrahenta oraz jego personelu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, za wyjątkiem Stanów Zjednoczonych (na podstawie decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA), co wynika z faktu, że dane te mogą trafić na serwery dostawców aplikacji, oprogramowania i usług IT, znajdujących się w Stanach Zjednoczonych.