Załącznik nr 3

Załącznik nr 3 do Polityki Prywatności Huby Mobilności sp. z o.o.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ HUBY MOBILNOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KANDYDATÓW DO PRACY

Niniejszym informujemy Cię, że jeżeli bierzesz udział w naszym procesie rekrutacyjnym do pracy, przetwarzamy w związku z tym Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i z kim możesz się w ich sprawie kontaktować?

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Huby Mobilności sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [dane kontaktowe: ul. Jana Czeczota 6, 02-607 Warszawa] (dalej: „Administrator”).
 2. W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz się skontaktować się z nami przez e-mail: kontakt@hubymobilnosci.pl lub pisemnie na nasz adres wskazany w pkt 1.

W jakich celach i na jakich podstawach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 1. Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach

Zrzut ekranu 2020-09-22 o 10.52.56

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

 1. Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
  1. pracownikom i współpracownikom,
  2. podmiotom powiązanym i współpracującym,
  3. podmiotom obsługującym naszą działalność oraz nasze projekty, w tym pod kątem prawnym, księgowym, audytowym, informatycznym, logistycznym, marketingowym, itp.

Jak długo Twoje dane osobowe są przechowywane?

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane są:
  1. w związku z procesem rekrutacyjnym – przez okres 90 dni lub do czasu kiedy cofniesz swoją zgodę;
  2. w celach ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tego tytułu (okres ten określają przepisy kodeksu cywilnego i prawa pracy), a w przypadku wykorzystywania ich w ramach publicznych postępowań prawnych do czasu gdy po ich prawomocnym zakończeniu nie będą już przysługiwały nadzwyczajne środki zaskarżenia (okres ten określają przepisy kodeksu postępowania cywilnego) do ich prawomocnego zakończenia.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

 1. Przysługuje Ci prawo:
  1. dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. do sprostowania (poprawiania) Twoich danych;
  3. do usunięcia danych: jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli;
  4. ograniczenia przetwarzania danych: możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych;
  5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację - masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej, powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem, przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  6. do przenoszenia danych;
  7. do wniesienia skargi do organu nadzorczego: jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  8. do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych: w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Jak wykonać przysługujące Ci prawa dotyczące danych osobowych?

 1. W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod dane kontaktowe wskazane w pkt 2. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

 1. Zawarcie z nami umowy jest dobrowolne. Jednakże podanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacyjnym jest warunkiem w nim uczestniczenia, a następnie zawarcie z nami umowy.

Informacje dodatkowe

 1. Administrator nie przekazuje i nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych Kandydata do pracy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, za wyjątkiem Stanów Zjednoczonych (na podstawie decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA), co wynika z faktu, że dane Kandydata do pracy mogą trafić na serwery dostawców aplikacji, oprogramowania i usług IT, znajdujących się w Stanach Zjednoczonych.